Visit Jersey Limited, hierna te noemen: ‘Visit Jersey’, ‘wij’ of ‘onze’, zet zich in voor de bescherming van de privacy en veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring zet uiteen hoe we persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken tijdens en na uw contact met ons, in overeenstemming met de Data Protection (Jersey) Law 2018 (DPJL) en de General Data Protection Regulation (GDPR).

Visit Jersey is een “gegevensbeheerder”. Dit betekent dat wij verantwoordelijk zijn voor de manier hoe wij persoonlijke informatie bewaren en gebruiken.

We zijn volgens de wetgeving over gegevensbescherming verplicht om u op de hoogte te stellen van de informatie in deze privacyverklaring.

Visit Jersey is geregistreerd bij het Jersey Office van de informatiecommissaris – Registratienummer 61181.

We zullen voldoen aan de wetgeving over gegevensbescherming. Dit betekent dat de persoonlijke informatie die we over u hebben:

1. Rechtmatig, eerlijk en op een transparante manier zal worden gebruikt.
2. Alleen verzameld zal worden voor geldige doeleinden die we u duidelijk hebben uitgelegd en dat deze informatie niet zal worden gebruikt op een manier die onverenigbaar is met deze doeleinden.
3. Relevant is voor de doeleinden waarover we u hebben ingelicht en uitsluitend voor die doeleinden.
4. Nauwkeurig en up-to-date wordt gehouden.
5. Alleen zal worden bewaard indien nodig en voor de doeleinden waarover we u hebben geinformeerd.
6. Veilig zal worden bewaard.

We zullen uw informatie alleen delen wanneer dit veilig is en/of nodig is en uw informatie beschermd wordt op dezelfde wijze zoals wij deze informatie beschermen.

Visit Jersey is verantwoording verschuldigd aan u en de autoriteiten om niet alleen naleving van de wetgeving over gegevensbescherming te bewijzen, maar ook om aan te tonen hoe we aan deze wet en regelgeving voldoen.

 

De Data Protection Manager (“DPM”)
We hebben een DPM aangesteld om toezicht te houden op de naleving van deze privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact op met de DPM via
[email protected]

U heeft het recht om ten alle tijden een klacht in te dienen bij het Jersey Office van de informatiecommissaris, de toezichthoudende autoriteit in Jersey voor gegevensbeschermingskwesties.

De contactgegevens hiervoor vindt u onderaan deze Privacyverklaring.

 

Het soort informatie dat we over u bewaren.
Persoonlijke gegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie over een persoon op basis waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

Om dit toe te lichten, zullen we, indien nodig, onze verschillende diensten uiteenzetten in het geval we informatie over u verzamelen of gebruiken.

 

Hoe wordt uw persoonlijke informatie vergaard?
Wij verzamelen persoonlijke informatie over u wanneer u contact met ons opneemt, deelneemt aan marketingcampagnes en wedstrijden of wanneer u met ons informatie deelt voor een ander bepaald doel.

 

Welke informatie verzamelen over u?

• Naam
• Voorkeurstaal
• Leeftijd*
• Emailadres
• Postcode*
• Interesses*

*U bent niet verplicht deze infirmatie te verstrekken.

 

Welke Bijzondere Categorie Data verzamelen we over u?
Visist Jersey verzamelt geen enkele Bijzondere Categorie Informatie van niet-werknemers.

 

Hoe zullen we uw informatie gebruiken?
Wij zullen alleen uw persoonlijke informatie gebruiken wanneer de wet ons dit toestaat, enkel op wettelijke basis om uw informatie (data) te verwerken.

Over het algemeen gebruiken we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden:

1. Wanneer u ons toestemming geeft om contact met u op te nemen voor een specifiek doel. In de meeste gevallen is dat wanneer u wenst informatie over Jersey als vakantiebestemming te ontvangen.

2. Indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, in het geval we aan een wettige autoriteit om een ​​specifieke reden informatie bekend moeten maken aan de politie of een andere overheidsinstantie.

3. Indien het belangrijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren boven die belangen. Een voorbeeld hiervan is wanneer we een langdurige relatie met u hebben gehad en we denken dat u geïnteresseerd zou kunnen om te horen over een specifieke aanbieding.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken in deze onwaarschijnlijke volgende situaties:

In een noodgeval en het is in uw vitaal belang dat wij uw informatie delen.

Als u ons uw toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via [email protected]

 

Verandering van doel
We zullen uw persoonlijke informatie enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

Indien we uw persoonlijke informatie moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis uitleggen die ons toestaat dit te doen.

 

Het delen van gegevens
Het is mogelijk dat we uw persoonlijke gegevens doorgeven aan organisaties buiten Visit Jersey, uitsluitend om namens ons te verwerken. Deze organisaties worden dataprocessors/gegevensverwerkers genoemd. Als u een lijst wilt van de organisaties met wie we samenwerken, neem dan contact op met [email protected]

We eisen van deze partijen dat ze de persoonsgegevens verwerken op basis van onze instructies en vereisten in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We geven uw informatie niet door als daar geen duidelijke wettelijke basis voor is. We kunnen uw persoonsgegevens echter vrijgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voorschriften of overheidsverzoeken, zoals een verzoek van de politie om cameratoezicht.

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Gegevens kunnen ook worden verwerkt door bedrijven die buiten de EER actief zijn en die voor ons of voor een van onze dienstverleners werken.

In dat geval zorgen we ervoor dat uw privacyrechten worden gerespecteerd in overeenstemming met dit beleid en dat dezelfde bescherming wordt geboden aan uw persoonlijke gegevens zoals vastgelegd door de DPJL en DPGL.

 

Gegevensbeveiliging
We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gewijzigd of openbaar gemaakt, of dat er op ongeoorloofde wijze toegang toe wordt verkregen. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonsgegevens voor collega’s, agenten, contractanten en derde partijen op een need-to-know basis.

Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken volgens onze strikte instructies en zijn zij onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

Details van deze maatregelen zijn verkrijgbaar bij onze DPM.

We hebben procedures ingevoerd om iedere vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging aan te pakken en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie informeren over een vermoedelijke inbreuk als we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 

Dataretentie
We bewaren uw persoonlijke gegevens enkel zolang het nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief om te kunnen voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om een passende bewaartermijn voor persoonsgegevens te kunnen vaststellen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we deze doeleinden kunnen bereiken met andere middelen, met in achtneming van de toepasselijke wettelijke vereisten.

U kunt ons dataretentiebeleid indien gewenst opvragen bij onze DPM.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke informatie anonimiseren zodat deze niet langer aan u kan worden gekoppeld, in welk geval we dergelijke informatie kunnen gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

 

Het recht op inzage, correctie, verwijdering van gegevens en beperking van verwerking
Het is van belang dat de persoonsgevens die wij over u bewaren juist en actueel is.

Houd ons alstublieft op de hoogte wanneer uw persoonlijke gegevens veranderen gedurende uw betrekking met ons.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u volgens de wet het recht om:

• Toegang te vragen tot uw persoonlijke informatie (algemeen bekend als een “toegangsverzoek van een betrokkene”). Hierdoor kunt u een kopie ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben en controleren of we deze rechtmatig verwerken.

• Verzoek om correctie van de persoonlijke informatie die we over u hebben. Dit stelt u in staat om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.

• Het recht om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat ons te vragen om persoonlijke informatie te verwijderen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen wanneer u gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder);

• U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we vertrouwen op een legitiem belang (of die van derden) en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking om deze reden. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.

• Verzoek om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dit stelt u in staat om ons te vragen de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan of de reden voor de verwerking ervan vaststellen.

• Verzoek tot overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij.

Als u uw persoonlijke gegevens wilt bekijken, verifiëren, corrigeren of wissen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking of wilt verzoeken dat wij een kopie van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij overdragen, neem dan contact op met onze DPM via
[email protected]

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een van de andere bovenstaande rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. Als alternatief kunnen we in dergelijke omstandigheden weigeren om aan het verzoek te voldoen.

 

Hoe u uw gegevens kunt opvragen en wat we mogelijk van u nodig hebben
Gebruik het aanvraagformulier voor Toegang tot Persoonlijke Gegevens, beschikbaar op onze cookiebanner. Als u vragen heeft over dit proces of wanneer u vragen heeft over uw rechten, neem dan contact op met onze DPO via [email protected]

Het kan zijn dat we specifieke informatie van u vragen zodat we uw identiteit kunnen bevestigen en u kunnen verzekeren van recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om uw andere rechten uit te oefenen).

Dit is een beveiligingsmaatregel die ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die hier geen recht op hebben.

Wij zullen binnen 4 weken reageren na de goedkeuring van de verificatie van uw identiteit op uw verzoek.

 

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer u uw toestemming hebt gegeven voor het verzamelen, verwerken en overdragen van uw persoonsgegevens, hebt u het wettelijke recht om uw toestemming op elk moment in te trekken.

Als u uw toestemming wilt intrekken, neemt u dan alstublieft contact met ons op via:
[email protected]

Zodra we de melding hebben ontvangen dat u uw toestemming hebt ingetrokken, zullen we uw informatie niet langer verwerken voor het doel of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk akkoord ging, tenzij we een andere legitieme wettelijke basis hebben om dit te doen.

 

Klachten
We willen graag eventuele klachten over de manier waarop we uw informatie verwerken met u oplossen. U heeft daarnaast het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Informatie Commissaris over hoe wij uw persoonsgegevens hebben gebruikt.

Bezoek Jersey – Jersey
Commercial House, 3 Commercial Street, St Helier, Jersey, JE2 3RU
Telefoon +44 (0) 1534 835383 of per e-mail [email protected]

Bureau van de informatiecommissaris – Jersey
2nd Floor, 5 Castle St, St Helier, Jersey JE2 3BT Telefoon +44 (0) 1534 716530 of per e-mail: [email protected]